Privatumo politika

Privatumo politika nustato privatumo sąlygas naudojantis interneto svetaine www.dalyvauk.panevezys.lt (toliau – Svetainė). Joje nurodoma, iš kur Svetainė gauna lankytojų asmens duomenis, kaip juos tvarko ir kam juos teikia. Taip pat šiame dokumente nurodomos asmens duomenų subjektų teisės.

Pateiktų asmens duomenų valdytojas yra Panevėžio miesto savivaldybės administracija (toliau – Administracija) (juridinio asmens kodas 288724610, adresas: Laisvės a. 20, LT-35200 Panevėžys, tel. (8 45) 501 350, el. p. administracija@panevezys.lt). Administracijos asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: tel.  (8 45) 501 290, el. p. duomenuapsauga@panevezys.lt.

Administracija Svetainės lankytojų duomenis tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrojo duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitų galiojančių Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, remdamasi nustatytais tikslais ir tokia apimtimi, kuri reikalinga šiems tikslams pasiekti.

Asmens duomenys – bet kokia informacija, pagal kurią galima tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti konkretų asmenį. Ši privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems Svetainėje.

Užtikrinant Svetainės funkcionavimą ir pritaikymą lankytojų naršymo poreikiams – Administracija naudoja slapukus (cookies) (lankytojų sutikimu renkami automatiškai).

Asmens duomenų tvarkymo tikslas – asmens duomenys tvarkomi Gyventojų apklausų rengimui ir pilietinių (gyventojų) iniciatyvų viešųjų erdvių infrastruktūros gerinimo tikslais rengimui.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1dalies a punktas).

Asmens duomenys saugomi, vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“. Asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau, jei tai būtina pagal teisės aktus ar ginčo, skundo išsprendimui

Svetainėje pateikti asmens duomenys bus sutikrinami su Gyventojų registre esančiais duomenimis, siekiant patvirtinti Jūsų atitikimą asmens, galinčio balsuoti dėl projektų idėjų (asmens identifikacija), taip pat registruojantis Svetainėje bei prisijungiant prie savo paskyros.

Administracija užtikrina, kad asmens duomenys tretiesiems asmenims nebus teikiami.

Asmens duomenis Administracija gali perduoti paslaugų teikėjams (informacinių technologijų, duomenų saugojimo, telekomunikacijų ir kitų paslaugų), tačiau jie neturės teisės Svetainėje surinktų asmens duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo Administracijai tikslais.

Administracija pasilieka teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtume tai padaryti įstatymų numatyta tvarka teisėsaugos ar kitoms tokius įgaliojimus turinčioms teisėsaugos institucijoms.

Svetainės lankytojų asmens duomenys tvarkomi saugiu būdu, apsaugančiu asmens duomenis nuo nesankcionuoto ar neteisėto asmens duomenų tvarkymo, netyčinio praradimo, sunaikinimo ar žalos padarymo.

Administracija, administruodama Svetainę, užtikrina visas BDAR ir kituose galiojančiuose teisės aktuose įtvirtintas duomenų subjektų teises:

  • informavimą apie duomenų tvarkymą;
  • teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;
  • teisę reikalauti ištaisyti ir (ar) papildyti netikslius duomenis;
  • teisę reikalauti sunaikinti duomenis, kurie nereikalingi tikslams, kurių siekiant jie buvo renkami;
  • teisę nesutikti su duomenų tvarkymu;
  • teisę atšaukti duotą sutikimą tvarkyti duomenis;
  • teisę pareikalauti pateikti apie Jus surinktus duomenis (kurie surinkti pagal sutikimą arba vykdant sutartį) Jums ar trečiajam asmeniui;
  • teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, juridinio asmens kodas 188607912, adresas L.Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel.  8 5 271 2804, el. paštas: ada@ada.lt), jei su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi pažeidžiant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ar kitų teisės aktų nuostatas.

               Detalesnę informaciją apie duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimo tvarką, Administracijos atliekamą asmens duomenų tvarkymą galite rasti interneto svetainėje https://www.panevezys.lt/lt/asmens-duomenu-apsauga.html

Norime Jus informuoti, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate, prašome paspausti mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Privatumo politika